Tietosuojaseloste ja evästeet

Tietosuojaseloste

JAY Solutions Oy käsittelee henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. JAYssa huolehditaan yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Olemme koonneet tietosuojakäytänteemme tietosuojaselosteeseen.

1. Rekisterinpitäjä

JAY Solutions Oy (y-tunnus 3150260-1), Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki

 

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on JAY Solutions Oy:n (JAY) asiakassuhteiden ylläpito sekä kehittäminen, JAYn sekä asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpano ja suoramarkkinointi.

Asiakassuhteen ylläpidossa käsittelyperusteena on oikeutettu etu edistää asiakassuhteita. Oikeutettua etua käytetään myös käsittelyyn suoramarkkinointia varten.

JAY voi käyttää alihankkijoita edellä mainittujen käsittelytarkoitusten täyttämiseen. Nämä alihankkijat noudattavat JAYn ohjeistusta käsittelystä ja käsittelevät tietoa vain edellä mainittuihin tarkoituksiin tai tarjoavat teknisiä ratkaisuja käsittelyn toteuttamiselle.

 

4. Henkilötietojen säilytysajat

Asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista käsittelytarkoituksen vuoksi. Suoramarkkinointia varten tiedot poistetaan, kun rekisteröity sitä pyytää. Mikäli rekisteröity haluaa kieltää suoramarkkinoinnin, säilytämme tietoa kiellosta. Joissain tilanteissa tietoja voidaan joutua säilömään pidempään, mikäli laki tai viranomainen näin edellyttää.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
  • Henkilön itsensä antamat tiedot palvelusopimuksessa (nimi, yhteystiedot, henkilötunnus)
  • Muut henkilön itsensä antamat tiedot (ml. kolmannen osapuolen valtuutuksella antamat tiedot)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen esisijainen tietolähde on rekisteröity itse. Muista tietolähteistä, kuten Asiakastiedolta, voidaan hakea tietoja yrityksien edustajista.

 

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Asiakastietoja käsitellään EU/ETA-alueella. Mikäli tietojasi jouduttaisiin käsittelemään EU:n/ETA:n

ulkopuolella, huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista (käytämme mm. EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita).

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pakottavien säädösten perusteella.

Lisäksi tietoja voidaan konsernin sisällä IT-hallinnon tarkoituksiin, asiakassuhteiden hallinnoimiseksi ja markkinointitarkoituksiin.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmässä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 10 mainitulle yhteyshenkilölle.

Oikeus peruuttaa suostumus

  • Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus JAYn harjoittamaan suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä kohdassa 10 mainittuun yhteyshenkilöön.

Muut oikeudet

  • Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

 

10. Lisätietoja ja kysymykset

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä JAYn tietosuojaselosteesta vastaavaan henkilöön:

Liisa Rajala,
Head of Compliance & Risk Control
Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki
Puhelin +358 50 4062254
liisa.rajala@jaysolutions.com

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä selostetta päivitetään toimintamme kehittyessä taikka sääntelyn muuttuessa. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, pyrimme informoimaan näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

 


 

Evästeiden käyttö (Cookies)

Näillä Internet-sivuilla on käytetty ns. evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle Internet-sivulta. Tekstitiedosto sisältää tietoa, ja sitä käytetään esimerkiksi helpottamaan sivujen käyttöä.

Evästeitä on kahdenlaisia. Toiset evästeet tallentavat tiedoston käyttäjän tietokoneelle pitkäksi ajaksi. Niitä käytetään esimerkiksi toiminnoissa, jotka kertovat, mitä uutta kyseiselle Internet-sivulle on tullut sen jälkeen kun käyttäjä kävi siellä edellisen kerran. Toisentyyppiset evästeet, ns. sessioncookies-evästeet, tallentuvat vain väliaikaisesti siksi ajaksi kun käyttäjä on kyseisellä sivulla.

JAY käyttää evästeitä siksi, että voimme niiden avulla tehdä sivujen käyttöä koskevia tilastoja luotettavammin ja näin parantaa sivustoamme. Käytämme evästeitä myös helpottamaan sivujen käyttöä. JAY ei tallenna evästeisiin henkilötietoja tai muuta arkaluontoista tietoa.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että JAY katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

Evästeiden poisto

Ohjeet evästeiden poistoon (https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/).